Plug-ins

Introductie

Met een plug-in kunt u nieuwe functies aan uw site toevoegen, veel plug-ins zijn beschikbaar op onze Markt maar u kunt ze ook zelf maken, als u er geen kunt vinden die overeenkomt met uw behoeften.

Een plug-in maken

Voordat u een plug-in maakt, is het raadzaam om de Laravel documentatie te lezen.

warning

Wanneer Azuriom lokaal is geïnstalleerd voor de ontwikkeling van plug-ins, wordt het sterk aanbevolen om foutopsporing in te schakelen om de ontwikkeling te vereenvoudigen. Dit kan gedaan worden door simpelweg deze 2 regels in het .env bestand te bewerken:

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true

Een plug-in structureren

plugins/ <-- Map met de verschillende geïnstalleerde plug-ins
| example/ <-- ID van uw plug-in
| | plugin.json <-- Het hoofdbestand van uw plug-in met verschillende informatie
| | assets/ <-- De map met de middelen van uw plug-in (css, js, afbeeldingen, svg, etc)
| | database/
| | | migrations/ <-- De map met de migraties van uw plug-in
| | resources/
| | | lang/ <-- De map met de vertalingen van uw plug-in
| | | views/ <-- De map met de webpagina's van uw plug-in
| | routes/ <-- De map met de verschillende routes van uw plug-in
| | src/ <-- De map met de bronnen van uw plug-in

Het plugin.json bestand

Het bestand plugin.json is vereist om een plug-in te laden, en bevat de verschillende informatie van een plug-in:

{
  "id": "voorbeeld",
  "name": "Voorbeeld",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Een geweldige plugin.",
  "url": "https://azuriom.com",
  "authors": [
    "Azuriom"
  ],
  "azuriom_api": "1.0.0",
  "providers": [
    "\\Azuriom\\Plugin\\Example\\Providers\\ExampleServiceProvider",
    "\\Azuriom\\Plugin\\Example\\Providers\\RouteServiceProvider"
  ]
}

Plug-in ID

Elke plug-in moet een ID hebben, die uniek moet zijn en alleen cijfers, kleine letters en streepjes mag bevatten, Het wordt aanbevolen om de naam te gebruiken als basis voor: Het maken van de ID, bijvoorbeeld als de naam Hallo Wereld is, kan de ID zijn hallo-wereld. Ook moet de map van de plug-in dezelfde naam hebben als zijn ID.

info

Om een plug-in te maken, kunt u de volgende opdracht gebruiken die: automatisch de map van de plug-in en de bestanden standaard. genereerd:

php artisan plugin:create <plugin name>

Afhankelijkheden

In het gedeelte ‘afhankelijkheden’ kunt u de plug-ins specificeren (met hun ID) die moeten worden geïnstalleerd om the plug-ins te gebruiken. Een ? achter de naam van de plug-in betekent dat de plug-in optioneel is, d.w.z. het hoeft niet te worden geïnstalleerd, maar als dit het geval is, moet de versie overeenkomen. Het is ook mogelijk om een versie van Azuriom op te geven met de waarde azuriom.

Deze plug-in heeft bijvoorbeeld Azuriom 0.4.0 of hoger nodig, de Shop plug-in versie 0.1.0 of hoger. Wanneer de Vote plug-in is geïnstalleerd, moet deze ook in versie 0.2.0 of hoger zijn:

"dependencies": {
  "azuriom": "^0.4.0",
  "shop": "^0.1.0",
  "vote?": "^0.2.0"
}

Routes

Met routes kunt u een URL aan een bepaalde actie koppelen.

Ze worden opgeslagen in de map routes in de hoofdmap van de plug-in.

Voor meer informatie over hoe routes werken kun je de Laravel documentatie raadplegen.

Voorbeeld:

Route::get('/support', 'SupportController@index')->name('index');
warning
Pas op dat u geen routes gebruikt met afsluitingen, omdat deze niet compatibel zijn met sommige interne optimalisaties.

Beheerdersroutes

Om een route in het beheerders-paneel te plaatsen, plaats je deze in het bestand routes/admin.php van de plug-in.

Views

De views zijn het zichtbare deel van een plug-in, het zijn de inhoudsbestanden in HTML van de plug-in om een pagina weer te geven.

Azuriom gebruikt Laravel, om views te maken met gebruik van Blade. Als je Blade niet onder de knie hebt, wordt het ten zeerste aanbevolen om de documentatie, te lezen, vooral omdat het vrij kort is.

warning
Het wordt ten zeerste aanbevolen om GEEN PHP-syntaxis te gebruiken. Wanneer je met Blade werkt, want Blade brengt geen voordelen en alleen nadelen.

Om een pagina weer te geven, kun je view('<plugin id>::<naam van de pagina>') gebruiken, van bijvoorbeeld view('support::tickets.index') om de pagina tickets.index weer te geven van de ondersteunings plug-in.

Om de lay-out van de pagina te definiëren, is het noodzakelijk dat de pagina uitbreidt met: de lay-out, kunt u de standaard lay-out gebruiken (of de thema lay-out als die er is) met @extends('layouts.app'), of maak je eigen lay-out en breid deze uit.

Plaats vervolgens alle hoofdinhoud in de sectie content, en de titel van de pagina in het gedeelte title.

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Pagina naam')

@section('content')
  <div class="container content">
    <h1>Een titel</h1>

    <p>Een tekst</p>
  </div>
@endsection

Middelen

De middelen (CSS, JS, afbeeldingen, etc) bevinden zich in de assets/ map en kunnen worden gebruikt met de functie plugin_asset('<plugin id>','<asset path>').

Middelen kunnen in de pagina worden opgenomen via een Blade stack. Op 2 verschillende plaatsen op de pagina, afhankelijk van het type asset:

 • styles voor CSS-bestanden (bevindt zich in de <head>)
 • scripts voor JS-bestanden (bevindt zich in de <head>, vergeet niet het defer attribuut toe te voegen aan het script, zodat ze de pagina weergave niet blokkeren)

Voorbeeld:

@push('scripts')
  <script src="{{ plugin_asset('vote', 'js/vote.js') }}" defer></script>
@endpush

Beheeders Pagina

Om een pagina de lay-out van het beheerders paneel te laten gebruiken, gebruik je gewoon de lay-out admin.layouts.admin, het wordt ook aanbevolen om een beheerdersmap te maken in de map resources en plaats de beheerders pagina’s erin.

Controllers

Controllers zijn een centraal onderdeel van een plug-in, ze bevinden zich in de map src/Controllers in de hoofdmap van de plug-in, en zij zorgen er voor om een verzoek om te zetten in het antwoord dat naar de gebruiker wordt teruggestuurd.

Voor meer informatie over de werking van de controllers kunt u de: Laravel documentatie raadplegen.

voorbeeld:

<?php

namespace Azuriom\Plugin\Support\Controllers;

use Azuriom\Http\Controllers\Controller;
use Azuriom\Plugin\Support\Models\Ticket;

class TicketController extends Controller
{
  /**
   * Geef een lijst van de bron weer.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    // We halen alle tickets op.
    $tickets = Ticket::all();

    // We geven een overzicht terug, geven de tickets...
    return view('support::tickets.index', [
      'tickets' => $tickets,
    ]);
  }
}

Modellen

modellen vertegenwoordigen een item in een database tabel en stellen u in staat om te communiceren met de databank.

U kunt in een model ook de verschillende relaties van het model definiëren, Een ticket kan bijvoorbeeld een user en een category hebben en comments hebben.

Meer informatie over modellen (ook wel Eloquent genoemd op Laravel) vind je in de Laravel documentatie.

<?php

namespace Azuriom\Plugin\Support\Models;

use Azuriom\Models\Traits\HasTablePrefix;
use Azuriom\Models\Traits\HasUser;
use Azuriom\Models\User;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Ticket extends Model
{
  use HasTablePrefix;
  use HasUser;

  /**
   * Het tabel voorvoegsel dat aan het model is gekoppeld.
   *
   * @var string
   */
  protected $prefix = 'support_';

  /**
   * De attributen die massaal toewijsbaar zijn.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'subject', 'category_id',
  ];

  /**
   * De gebruikers sleutel die aan dit model is gekoppeld.
   *
   * @var string
   */
  protected $userKey = 'author_id';

  /**
   * Haal de gebruiker op die deze ticket heeft gemaakt.
   */
  public function author()
  {
    return $this->belongsTo(User::class, 'author_id');
  }

  /**
   * Verkrijg de categorie van deze ticket.
   */
  public function category()
  {
    return $this->belongsTo(Category::class);
  }

  /**
   * Ontvang de opmerkingen van deze ticket.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->hasMany(Comment::class);
  }
}

Dienstverlener

De dienstverleners vormen het hart van een plug-in, ze worden aangeroepen in de initialisatie fase. Van Laravel, en laat toe om de verschillende delen van een plug-in op te slaan (pagina’s, vertalingen, middlewares, benodigdheden, enz)

Dienstverleners moeten worden toegevoegd aan het providers-gedeelte van plugins.json:

{
  "providers": [
    "\\Azuriom\\Plugin\\Support\\Providers\\SupportServiceProvider"
  ]
}

Meer informatie over de geleverde diensten vindt u in de Laravel documentatie.

<?php

namespace Azuriom\Plugin\Support\Providers;

use Azuriom\Extensions\Plugin\BasePluginServiceProvider;

class SupportServiceProvider extends BasePluginServiceProvider
{
  /**
   * Registreer eventuele plug-in services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    $this->registerMiddlewares();

    //
  }

  /**
   * Bootstrap alle plug-in services op.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    // $this->registerPolicies();

    $this->loadViews();

    $this->loadTranslations();

    $this->loadMigrations();

    $this->registerRouteDescriptions();

    $this->registerAdminNavigation();

    //
  }
}

Benodigdheden

Voer in uw plug-in map uw gebruikelijke opdracht voor componist vereist uit.

Voeg vervolgens require_once__DIR__.'/../../vendor/autoload.php'; toe aan de registratie methode van de dienstverlener van de plug-in.

warning
Zorg ervoor dat de vereiste benodigdheden niet al door Azuriom worden geleverd om versie conflicten en fouten te voorkomen.

Migratie

Met migraties kunt u tabellen in de database maken, wijzigen of verwijderen. Gegevens, zijn te vinden in de map database/migrations.

U kunt de volgende opdracht gebruiken om het migratiebestand automatisch te genereren:

php artisan make:migration <migration name> --path plugins/<plugin id>/database/migrations 

Meer informatie over migraties vindt u in de Laravel documentatie.

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
  /**
   * Voer de migraties uit.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('support_tickets', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('subject');
      $table->unsignedInteger('author_id');
      $table->unsignedInteger('category_id');
      $table->timestamp('closed_at')->nullable();
      $table->timestamps();

      $table->foreign('author_id')->references('id')->on('users');
      $table->foreign('category_id')->references('id')->on('support_categories');
    });
  }

  /**
   * Draai de migraties terug.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('support_tickets');
  }
};

Vertalingen

Met vertalingen kun je een plug-in vertalen (geweldig), ze zijn te vinden in de resources/lang map in de hoofdmap van de plug-in, in de taalmap (en, fr, nl, enz…)

Meet informatie over vertaligen vindt u in de Laravel documentatie.

Om een vertaling op te halen kunt u de trans('<plugin id>::<filename>.<message>') gebruiken, bijvoorbeeld trans('support::messages.tickets.home') om het bericht tickets.home weer te geven in het bestand messages.php van de ondersteunings plug-in.

<?php

return [
 'tickets' => [
  'home' => 'Jouw tickets',
 ],
];

Gebruikers

Het wordt aanbevolen om de hoofdroutes van uw plug-in te registreren, zodat ze eenvoudig kunnen worden toegevoegd in de navigatiebalk. Om dit te doen, neemt u gewoon de $thiS->registerRouteDescriptions() methode in de plug-in verlener en stuur terug de verschillende routes in routeDescriptions() methode met het formaat [<route> => <description>]:

  /**
   * Bootstrap alle plug-in services op.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    // ...

    $this->registerRouteDescriptions();
  }

  /**
   * Geeft de routes terug die aan de navigatiebalk kunnen worden toegevoegd.
   *
   * @return array
   */
  protected function routeDescriptions()
  {
    return [
      'support.tickets.index' => trans('support::messages.title'),
    ];
  }

Beheerder

Om de beheerderspagina’s van uw plug-in in de navigatiebalk van het beheerders paneel te laten verschijnen, Kunt u ze registreren door de methode $thiS->registerAdminNavigation(). aan te roepen en het retourneren van de verschillende routes in de adminNavigation() methode.

  /**
   * Bootstrap alle plug-in services op.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    // ...

    $this->registerAdminNavigation();
  }

  /**
   * Stuur de beheerder-navigatieroutes terug om te registreren in het paneel.
   *
   * @return array
   */
  protected function adminNavigation()
  {
    return [
      'support' => [
        'name' => trans('support::admin.title'), // Vertaling van de naam van het tabblad
        'icon' => 'bi bi-joystick', // Bootstrap Icons pictogram
        'route' => 'support.admin.tickets.index', // Pagina's route
        'permission' => 'support.tickets', // (Optioneel) Toestemming vereist om deze pagina te bekijken
      ],
    ];
  }