Doplňky

Úvod

Doplněk (plugin) vám umožňuje přidávat nové funkce na váš web, spousta jich je dostupná v našem obchodě ale můžete si vytvořit i vlastní, pokud v obchodě nenajdete takový, který zrovna potřebujete

Tvorba doplňku

Před tvorbou doplňku je doporučeno si pročíst dokumentaci Laravelu.

warning

Pokud je Azuriom nainstalovám lokálně pro tvorbu doplňků, je vysoce doporučeno zapnout ladění pro zjednodušení vývoje. To lze učinit jednoduchým povolením těchto dvou řádků v souboru .env:

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true

Struktura doplňku

plugins/ <-- Složka obsahující všechny nainstalované doplňky
| example/ <-- ID vašeho doplňku
| | plugin.json <-- Hlavní soubor vašeho doplňku obsahující různé informace
| | assets/ <-- Složka obsahující assety vašeho doplňku (css, js, obrázky, svg, atd)
| | database/
| | | migrations/ <-- Složka obsahující migrace vašeho doplňku
| | resources/
| | | lang/ <-- Složka obsahující překlady vašeho doplňku
| | | views/ <-- Složka obsahující views vašeho doplňku
| | routes/ <-- Složka obsahující různé cesty (routes) vašeho doplňku
| | src/ <-- Složka obsahující zdroje vašeho doplňku

Soubor plugin.json

Soubor plugin.json je vyžadován pro načtení doplňku a obsahuje různé informace o něm:

{
  "id": "priklad",
  "name": "Příklad",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Úžasný doplněk.",
  "url": "https://azuriom.com",
  "authors": [
    "Azuriom"
  ],
  "azuriom_api": "1.0.0",
  "providers": [
    "\\Azuriom\\Plugin\\Example\\Providers\\ExampleServiceProvider",
    "\\Azuriom\\ Plugin\\Example\\Providers\\RouteServiceProvider"
  ]
}

ID doplňku

Každý doplněk musí mít ID, které musí být unikátní a může obsahovat pouze čísla, malá písmena a pomlčky. Je doporučeno použít název jako základ pro tvorbu ID, takže pokud máte například název Ahoj světe, ID může být ahoj-svete. Název adresáře doplňku se také musí shodovat s jeho ID.

info

Pro vytvoření doplňku můžete použít následující příkaz, který automaticky vygeneruje složku doplňku a jeho soubory:

php artisan plugin:create <název doplňku>

Závislosti

Sekce dependencies vám umožňuje upřesnit doplňky (jejich ID), které musí být nainstalovány pro správnou funkčnost doplňku. ? za názvem doplňku znamená, že doplněk je volitelný, například že nemusí být nainstalován, ale když bude, jeho verze se musí shodovat. Je také možné upřesnit verzi Azuriomu pomocí hodnoty azuriom.

Tento doplněk například potřebuje Azuriom 0.4.0 nebo vyšší a doplněk Shop verze 0.1.0 nebo vyšší. Pokud bude navíc nainstalován doplněk Vote, musí mít verzi 0.2.0 nebo vyšší:

"dependencies": {
  "azuriom": "^0.4.0",
  "shop": "^0.1.0",
  "vote?": "^0.2.0"
}

Cesty

Cesty (routes) vám umožňují přiřadit URL k určité akci.

Jsou ukládány v adresáři routes v kořenovém adresáři doplňku. Pro více informací o funkčnosti cest si můžete přečíst dokumentaci Laravelu. Příklad:

Route::get('/support', 'SupportController@index')->name('index');
warning
Buďte opatrní abyste nepoužili cesty s uzávěry (closures), protože nejsou kompatibilní s některými interními optimalizacemi.

Administrátorské cesty

Aby mohla být cesta ve správcovském panelu, stačí ji dát do souboru routes/admin.php doplňku.

Views

Views jsou viditelné části doplňku, jsou obsahovými soubory HTML doplňku pro zobrazení stránky.

Azuriom používá Laravel, views mohou být vytvořeny pomocí Blade. Pokud neznáte Blade, je vysoce doporučeno přečíst si jeho dokumentaci, hlavně protože je poměrně krátká.

warning
Je vysoce doporučeno NEPOUŽÍVAT syntaxi PHP při práci s Blade, protože Blade vám nepřináší tradiční žádné výhody a pouze nevýhody.

Chcete-li zobrazit view, můžete použít view('<plugin id>::<name of the view>'), například view('support::tickets.index') pro zobrazení view tickets.index doplňku podpory.

Aby bylo možné definovat rozložení stránky, je nutné, aby view rozšiřovalo view obsahující rozvržení, můžete buď použít výchozí rozvržení (nebo rozvržení tématu, pokud existuje). pomocí @extends('layouts.app'), nebo vytvořit vlastní rozvržení a rozšířit ho.

Poté dejte všechen hlavní obsah do sekce content a název stránky do sekce title.

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Název stránky')

@section('content')
  <div class="container content">
    <h1>Název</h1>

    <p>Text</p>
  </div>
@endsection

Assety

Assety (CSS, JS, obrázky, atd) se nachází ve složce assets/ a mohou být použity pomocí funkce plugin_asset('<id doplňku>', '<cesta k assetu>').

Assety mohou být zahrnuty ve stránce pomocí Blade stacku. na 2 různých místech stránky, podle typu assetu:

 • styles pro soubory CSS (nacházející se v <head>)
 • scripts pro soubory JS (nacházející se v <head>, nezapomeňte přidat atributu defer do skriptu, aby nebylo blokováno renderování stránky)

Příklad:

@push('scripts')
  <script src="{{ plugin_asset('vote', 'js/vote.js') }}" defer></script>
@endpush

Administrátorská views

Aby stránka používala rozložení správcovského panelu, stačí použít rozvržení admin.layouts.admin, je také doporučeno vytvořit složku admin ve složce resources a dát do ní administrátorská views.

Controllery

Controlerry jsou základní částí doplňku, nachází se ve složce src/Controllers v kořenovém adresáři doplňku a starají se o transformaci žádosti do odpovědi, která bude odeslána zpět uživateli.

Další informace o funkčnosti controllerů lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

Příklad:

<?php
namespace Azuriom\Plugin\Support\Controllers;
use Azuriom\Http\Controllers\Controller;
use Azuriom\Plugin\Support\Models\Ticket;
class TicketController extends Controller
{
  /**
   * Zobrazit listing zdroje.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    // Sbíráme všechny tickety
    $tickets = Ticket::all();
    // Vrátíme view, dáme mu tickety...
    return view('support::tickets.index', [
      'tickets' => $tickets,
    ]);
  }
}

Modely

Šablony reprezentují vstup v databázové tabulce a umožňují vám interagovat s databází.

V modelu můžete také nadefinovat různé vztahy modelu, například ticket může mít user a category, a mít comments.

Další informace o modelech (také nazývaných Eloquent v Laravelu) lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

<?php
namespace Azuriom\Plugin\Support\Models;
use Azuriom\Models\Traits\HasTablePrefix;
use Azuriom\Models\Traits\HasUser;
use Azuriom\Models\User;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Ticket extends Model
{
  use HasTablePrefix;
  use HasUser;
  /**
   * Předpona tabulky přidružená k modelu.
   *
   * @var string
   */
  protected $prefix = 'support_';
  /**
   * Atributy, které jsou masově přiřaditelné.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'subject', 'category_id',
  ];
  /**
   * Uživatelský klíč přidružený k tomuto modelu.
   *
   * @var string
   */
  protected $userKey = 'author_id';
  /**
   * Získat uživatele, který vytvořil tento ticket.
   */
  public function author()
  {
    return $this->belongsTo(User::class, 'author_id');
  }
  /**
   * Získat kategorii tohoto ticketu.
   */
  public function category()
  {
    return $this->belongsTo(Category::class);
  }
  /**
   * Získat komentáře tohoto ticketu.
   */
  public function comments()
  {
    return $this->hasMany(Comment::class);
  }
}

Service providery

Service providery jsou srdcem doplňku, jsou voláni ve fázi inicializace Laravelu a umožňují ukládat rúzné části doplňku (views, překlady, middlewares, závislosti, atd).

Service providery musí být přidány do části providers souboru plugins.json:

{
  "providers": [
    "\\Azuriom\\Plugin\\Support\\Providers\\SupportServiceProvider"
  ]
}

Další informace o service providerech lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

<?php
namespace Azuriom\Plugin\Support\Providers;
use Azuriom\Extensions\Plugin\BasePluginServiceProvider;
class SupportServiceProvider extends BasePluginServiceProvider
{
  /**
   * Zaregistrovat všechny služby doplňku.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    $this->registerMiddlewares();
    //
  }
  /**
   * Booststrapnout všechny služby doplňku.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    // $this->registerPolicies();
    $this->loadViews();
    $this->loadTranslations();
    $this->loadMigrations();
    $this->registerRouteDescriptions();
    $this->registerAdminNavigation();
    //
  }
}

Závislosti

V adresáři vašeho doplňku spusťte váš obvyklý příkaz composer require. Poté přidejte require_once __DIR__.'/../../vendor/autoload.php'; do registrační metody service provideru doplňku.

warning
Ujistěte se, že závislosti, které vyžadujete, již nejsou poskytnuty Azuriomem pro zabránění konfliktů verzí a chybám.

Migrace

Migrace vám umožňují vytvářet, upravovat nebo mazat tabulky v databázi. Lze je nalézt ve složce database/migrations.

Další informace o migracích lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
return new class extends Migration
{
  /**
   * Spustit migrace.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('support_tickets', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('subject');
      $table->unsignedInteger('author_id');
      $table->unsignedInteger('category_id');
      $table->timestamp('closed_at')->nullable();
      $table->timestamps();
      $table->foreign('author_id')->references('id')->on('users');
      $table->foreign('category_id')->references('id')->on('support_categories');
    });
  }
  /**
   * Obrátit migrace.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('support_tickets');
  }
};

Překlady

Překlady vám umožňují přeložit doplněk (úžasné) a lze je nalézt v adresáři resources/lang v kořenovém adresáři doplňku v jazykové složce (en, fr, atd…).

Další informace o překladech lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

Pro získání překladu můžete použít trans('<plugin id>::<filename>.<message>'), například trans('support::messages.tickets.home') pro zobrazení zprávy tickets.home v souboru messages.php doplňku podpory:

<?php
return [
 'tickets' => [
  'home' => 'Vaše tickety',
 ],
];

Použití

Je doporučeno zaregistrovat hlavní cesty vašeho doplňku, aby mohly být jednoduše přidány do navigační lišty. Abyste tak učinili, jednoduše zavolejte metodu $thiS->registerRouteDescriptions() v poskytovateli doplňku a vraťte různé cesty v metodě routeDescriptions() s formátem [<route> => <description>]:

  /**
   * Bootstrap všech služeb doplňku.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    // ...
    $this->registerRouteDescriptions();
  }
  /**
   * Vrátit cesty, které by měly být přidány do navigační lišty.
   *
   * @return array
   */
  protected function routeDescriptions()
  {
    return [
      'support.tickets.index' => trans('support::messages.title'),
    ];
  }

Admin

Aby se mohly administrátorské stránky vašeho doplňku objevit v navigační liště, můžete je zaregistrovat zavoláním metody $this->registerAdminNavigation() a vrácením různých cest v metodě adminNavigation().

  /**
   * Bootstrap všech služeb doplňku.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    // ...
    $this->registerAdminNavigation();
  }
  /**
   * Vrátit cesty admin navigací pro zaregistrování v panelu.
   *
   * @return array
   */
  protected function adminNavigation()
  {
    return [
      'support' => [
        'name' => trans('support::admin.title'), // Překlad názvu karty
        'icon' => 'bi bi-joystick', // Bootstrap Icons ikona
        'route' => 'support.admin.tickets.index', // Cesta ke stránce
        'permission' => 'support.tickets', // (Volitelné) Oprávnění vyžadované k zobrazení této stránky
      ],
    ];
  }