Instalace

Požadavky

Pro práci Azuriom jednoduše vyžaduje webový server s PHP a alespoň 100 MB místa na disku a následující požadavky:

 • PHP 8.1 nebo vyšší
 • Přepisování URL
 • Oprávnění číst/psát na storage/ a bootstrap/cache/.
 • PHP rozšíření BCMath
 • PHP rozšíření Ctype
 • PHP rozšíření JSON
 • PHP rozšíření Mbstring
 • PHP rozšíření OpenSSL
 • PHP rozšíření PDO
 • PHP rozšíření Tokenizer
 • PHP rozšíření XML
 • PHP rozšíření XMLWriter
 • PHP rozšíření cURL
 • PHP rozšíření Zip

Je také vysoce doporučeno mít MySQL/MariaDB nebo PostgreSQL databázi.

Požadavky instalace

Pokud používáte VPS nebo dedikovaný server, nejspíš bude potřeba nainstalovat webový server, PHP a MySQL. Toho lze docílit následujícími příkazy:

apt update -y && apt upgrade -y
apt install -y nginx zip curl lsb-release apt-transport-https ca-certificates
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
apt update -y
apt install -y php8.2 php8.2-fpm php8.2-mysql php8.2-pgsql php8.2-sqlite3 php8.2-bcmath php8.2-mbstring php8.2-xml php8.2-curl php8.2-zip php8.2-gd

Jakmile jsou nainstalovány požadavky, musíte nakonfigurovat webový server. Vysvětlení jsou dostupná níže na této stránce.

Pokud chcete, můžete také použít tento neoficiální skript na automatickou instalaci, který automaticky nainstaluje všechny požadavky

Instalace

Azuriom nabízí automatický instalátor pro jednoduchou instalaci Azuriomu pomocí následujících kroků:

 1. Stáhněte si nejnovější verzi instalátoru Azuriomu na našem webu.

 2. Extrahujte archiv do kořenové složky vašeho webu.

 3. Nastavte oprávnění ke čtení/zápisu u kořenové složky vašeho webového serveru:

  chmod -R 755 /var/www/azuriom
  

  (nahraďdte /var/www/azuriom lokací webu)

  Pokud není aktuální uživatel uživatelem webového serveru, může být nutné změnit majitele souborů:

  chown -R www-data:www-data /var/www/azuriom
  

  (nahraďdte /var/www/azuriom lokací webu a www-data uživatelem webového serveru)

 4. Jděte na váš web a následujte kroky k instalaci.

 5. (Nepovinné) Nastavte scheduler:

  Některé funkce vyžadují nastavený scheduler, k tomu budete potřebovat nakonfigurovat váš webový server, aby spustil každou minutu příkaz php artisan schedule:run například přidáním tohoto Cron záznamu (nezapomeňte nahradit /var/www/azuriom lokací webu):

  * * * * * cd /var/www/azuriom && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
  

  This can be done by modifying the crontab configuration with the crontab -e command.

Konfigurace webového serveru

Apache2

Pokud používáte Apache2, bude možná nutné povolit přepis URL.

Abyste toho docílili, povolte nejprve modifikaci “rewrite”:

a2enmod rewrite

Poté upravte soubor /etc/apache2/sites-available/000-default.conf a přidejte následující řádky mezi značky <VirtualHost> (nahraďdte var/www/azuriom lokací webu) pro povolení přepisování URL:

<Directory "/var/www/azuriom">
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

Nakonec už stačí jen restartovat Apache2:

service apache2 restart

Nginx

Pokud chcete provozovat Azuriom na serveru, který používá Nginx, můžete použít následující konfiguraci:

server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  root /var/www/azuriom/public;
  add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
  add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
  add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
  add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin";
  index index.html index.htm index.php;
  charset utf-8;
  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }
  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }
  error_page 404 /index.php;
  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
  location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
  }
}

Tento konfigurační soubor se musí nacházet ve webu v site-available a ne v nginx.conf.

Nezapomeňte nahradit example.com vaší doménou, /var/www/azuriom lokací webu (bez odebrání části /public na konci řádku!) a php8.2 verzí vašeho PHP.